Skip to content

Artikel 1. Definities

 • 100CC: Co & Zo B.V., handelend onder de naam 100CC, gevestigd te Blaricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52899365
 • Cliënt: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst heeft met 100CC, of aan wie 100CC een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten van 100CC. Het door Cliënt zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van 100CC.
 2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 5. Indien 100CC stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat 100CC de algemene voorwaarden soepel toepast.
 6. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. 100CC is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met Cliënt besproken.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen en offertes van 100CC zijn vrijblijvend. Een door 100CC verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien Cliënt een aanbieding aanvaardt, behoudt 100CC het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is 100CC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 100CC anders aangeeft.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 4. De overeenkomst tussen 100CC en Cliënt komt tot stand op het moment dat de door 100CC aan Cliënt verzonden offerte schriftelijk door Cliënt wordt geaccepteerd, de door 100CC aan Cliënt verzonden opdrachtbevestiging door Cliënt wordt bevestigd, of op het moment dat 100CC met instemming van Cliëntaanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 100CC het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. Alle diensten die door 100CC worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
 3. 100CC baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Cliënt verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Cliënt. Cliënt is gehouden 100CC onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Cliënt is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke 100CC overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door 100CC gewenste wijze ter beschikking te stellen aan 100CC. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Cliënt.
 5. Indien Cliënt onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan 100CC verstrekt of verstrekt heeft, heeft 100CC het recht de overeenkomst te ontbinden en Cliënt aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 6. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door 100CC wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Cliënt alle door 100CC gevraagde informatie aan 100CC verstrekt heeft.
 7. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Cliënten 100CC op verzoek door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Cliënt en 100CC zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Cliënt als 100CC zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen.
 8. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van 100CC bepalend.

Artikel 5. Tarief

 1. Cliënt betaalt aan 100CC een vergoeding die bestaat uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het pakkettarief en/of uurtarief van 100CC, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie 5.2). Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 30 minuten als kleinste gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 2. Door 100CC ten behoeve van Cliënt betaalde, bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, gerechtskosten e.d.) zullen apart op de factuur aangegeven worden.
 3. Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal 100CC Cliënt voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.
 4. Alle door 100CC gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. 100CC is gerechtigd periodiek te factureren.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een door 100CC aangewezen bank- of girorekening of via automatische incasso. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Indien Cliënt niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is 100CC gerechtigd, nadat hij Cliënt ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van schade in en buiten rechte voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien 100CC hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Cliënt, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 4. 100CC heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Cliënt al hetgeen hij aan 100CC verschuldigd is heeft voldaan.
 5. Door Cliënt gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt naar het oordeel van 100CC daartoe aanleiding geeft, is 100CC gerechtigd van Cliënt te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door 100CC te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen is 100CC gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan 100CC uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van 100CC en de verplichtingen van de Cliënt jegens 100CC onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan Cliënt en 100CC op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Cliënt, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan Cliënt in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Cliënt dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 8a. Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen + de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.
 3. Cliënt zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van 100CC, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij 100CC daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 4. 100CC zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 5. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8b. Gegevens over en van Cliënten verwerking van persoonsgegevens

 1. Het gebruik door Cliënt van de boekhoudsoftware resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die de boekhoudsoftware opslaat over Cliënt zelf (Cliëntgegevens) en anderzijds uit de gegevens die door of namens Cliënt worden opgeslagen in de Administraties binnen de boekhoudsoftware (Administratiegegevens).
 2. De Cliëntgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP adressen en bank- en betalingsgegevens. 100CC is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Cliëntgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Op de verwerking van de Cliëntgegevens door derden is de Privacyverklaring van toepassing.
 3. 100CC is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Cliënt in de zin van AVG en Cliënt als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.
 4. Cliënt blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Cliënt is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens.
 5. 100CC draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Cliëntgegevens en de Administratiegegevens. De door 100CC genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. 100CC zal Cliënt op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van 100CC ten aanzien van de Cliëntgegevens en de Administratiegegevens

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. 100CC behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Cliënt.
 2. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van 100CC, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van 100CC. Cliënt heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien 100CC algemene voorwaarden voor Cliënt vervaardigd behoudt 100CC zich het auteursrecht op desbetreffende algemene voorwaarden voor. Cliënt verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Cliëntvrij staat desbetreffende algemene voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan bieden. Het staat Cliënt echter niet vrij desbetreffende algemene voorwaarden te wijzigingen, aan derden door te verkopen, en/of voor enig ander commercieel doeleinde uit te buiten.

Artikel 10. Overmacht

 1. 100CC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. 100CC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Cliënt gehouden aan diens verplichtingen jegens 100CC tot aan dat moment te voldoen. 100CC is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop 100CC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 100CC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 100CC of van derden daaronder begrepen. 100CC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 100CC zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Klachten

 1. Alle klachten ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 100CC kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Cliënt geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
 3. Ingeval van een terechte klacht heeft 100CC de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Cliënt reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 100CC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. 100CC is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door 100CC ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van 100CC gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 100CC en/of haar ondergeschikte(n).
 2. De aansprakelijkheid van 100CC is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 100CC in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van 100CC niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van 100CC beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt aan 100CC onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is 100CC voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 4. 100CC is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 5. Aansprakelijkheid van 100CC voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. 100CC kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 100CC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 100CC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Cliënt vrijwaart 100CC voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen 100CC en Cliënt bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart Cliënt100CC uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Cliënt aan 100CC verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Indien Cliënt aan 100CC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Cliënt dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Cliënt vergoedt.
 8. Onverminderd het in artikel 12 sub 1 tot en met 7 bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten van Cliënt jegens 100CC in verband met door 100CC verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de Cliëntbekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

Artikel 13. Opschorting en opzegging

 1. 100CC is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Cliënt de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van 100CC om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van 100CC en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Cliënt, heeft 100CC vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Cliënt, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 100CC zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door 100CC, heeft Cliëntrecht op medewerking van 100CC bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cliëntzijn toe te rekenen.
 4. 100CC behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Cliënt indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van Cliënt, staat het 100CC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van 100CC op Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen 100CC en Cliënt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen 100CC en Cliënt die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter uit vestigingsplaats 100CC. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van 100CC.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Back To Top